Regulamin

Rozdział I: Cel i postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Stowarzyszenie Klucznicy” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.
 2. Celem Stowarzyszenia jest budowa lepszego Poznania, nowoczesnego miasta-wspólnoty, które będzie konsekwentnie podnosić jakość życia wszystkich poznaniaków i poznanianek. Lepszy Poznań budujemy zwiększając efektywność działania organów samorządu, instytucji publicznych, organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich.
 3. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
  1. pobudzanie poznaniaków i poznanianek do aktywności społecznej i obywatelskiej, w tym organizowania się w ramach organizacji społecznych
  2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych
  3. doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia
  4. zwiększanie dostępu poznanianek i poznaniaków do informacji publicznej
  5. prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych
  6. monitorowanie działania organów samorządu i administracji publicznej, a także innych podmiotów otrzymujących środki publiczne
  7. sporządzanie analiz i opracowań
  8. uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa miejscowego
  9. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej
  10. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych
  11. współpraca z organizacjami o zbliżonych celach, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  1. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
  2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  3. promocji i organizacji wolontariatu;
  4. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:odki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
  1. składek członkowskich
  2. dotacji
  3. darowizn
  4. zbiórek publicznych
  5. spadków, zapisów,
  6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą jest miasto Poznań.
 7. Władzami Stowarzyszenia są Zebranie Członków oraz Zarząd.

Rozdział II: Członkowie

 1. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Nowych członków przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.
 3. Członek ma prawo:
  1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów.
 4. Członek ma obowiązek:
  1. przestrzegać zapisów niniejszego Statutu,
  2. dążyć do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. uczestniczyć w Zebraniach Członków,
  4. opłacać składki członkowskie.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia na ręce Zarządu,
  3. wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu lub Zebrania Członków.
 6. Osoba wykluczona z grona członków Stowarzyszenia przez Zarząd może odwołać się do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział III: Zebranie Członków

 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2. wybór i odwołanie członków i członkiń Zarządu
  3. uchwalanie zmian regulaminu
   podejmowanie decyzji o rozwiązaniu lub przekształceniu stowarzyszenia.
 3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 4. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Zebraniem Członków kieruje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział IV: Zarząd

 1. Zarząd składa się z:
  1. Prezesa lub Prezeski,
  2. Wiceprezesa lub Wiceprezeski,
  3. Sekretarza lub Sekretarz,
  4. Skarbnika lub Skarbniczki.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu są wybierani przez Zebranie Członków na 4-letnią kadencję.
 5. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Członków Stowarzyszenia,
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  4. zwoływanie Zebrania Członków,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

Rozdział V: Zmiana regulaminu i rozwiązanie stowarzyszenia

 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.